Thursday, 30/06/2022 - 23:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C

Giáo án lớp 2 tuần 17

Ngày đăng: 01/06/2020 209 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Tập đọc
TÌM NGỌC (2 tiết)
I. Mục tiêu:
•    Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, và giữa các cụm từ; Biết đọc phân biệt lời kể với lời các nhân vật.
•    Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài.
•    Hiểu ñöôïc noäi dung caâu chuyeän : Câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình nghĩa, thông minh, thật sự là bạn của con người. 
II. Chuẩn bị: SGK, tranh minh họa.
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:
1.    Ổn định lớp học:
2.    Kiểm tra bài cũ:Gọi 3HS đọc và TLCH về nội dung bài Thời gian biểu. GV nhận xét.
3.    Bài mới:
Hoạt động của Giáo viên    HĐ của Học sinh
Tiết 1
1: Giới thiệu chủ điểm và bài:Ghi bảng tên bài
2: Luyện đọc:
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn HS luyện đọc từng câu.
•    Hướng dẫn HS đọc từ khó: Long vöông, thôï kim hoaøn, ñaùnh traùo, nuoát, ngoaïm, raén nöôùc…
•    Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trước lớp.
•    Hướng dẫn HS đọc, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ và đọc đoạn văn với giọng thích hợp.
- Xưa / có chàng trai / thấy một bọn trẻ định giết con rắn nước / liền bỏ tiền ra mua, / rồi thả rắn đi. // Không ngờ / con rắn ấy là con của Long Vương.
- Mèo liền nhảy tới / ngoạm ngọc / chạy biến. // Nào ngờ, / vừa đi một quãng / thì có con quạ sà xuống / đớp ngọc / rồi bay lên cao. //
•    Giải thích từ: Long vöông, thôï kim hoaøn, ñaùnh traùo.
- Luyện đọc trong nhóm    

- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xét cách đọc.

Tiết 2:
3: Tìm hiểu bài:
-GV hướng dẫn HS đọc thầm từng đoạn, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi:
+ Do ñaâu chaøng trai coù vieân ngoïc quyù?

+ Ai ñaùnh traùo vieân ngoïc?

+ ôû nhaø ngöôøi thôï kim hoaøn, Meøo ñaõ nghó ra keá gì ñeå laáy laïi vieân ngoïc?
+ Khi ngoïc bò caù ñôùp maát, Meøo vaø Choù ñaõ laøm caùch naøo ñeå laáy laïi vieân ngoïc?


+ Khi ngoïc bò quaï ñôùp maát, Meøo vaø Choù ñaõ laøm caùch naøo ñeå laáy laïi vieân ngoïc?

+ Tìm trong baøi nhöõng töø khen ngôïi meøo vaø choù?

4: Luyện đọc lại :
-Gọi một vài HS thi đọc lại câu chuyện.
-Lớp và GV nhận xét
5 :Củng cố, dặn dò :
- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ?
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới: Gà “tỉ tê” với gà.    
-2,3 HS nhắc lại

-HS theo dõi.

-Đọc nối tiếp từng câu
-Đọc từng từ

-Nối tiếp nhau đọc đoạn

-HS luyện đọc


-Đọc trong sách

-Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm.
-Đọc đồng thanh


+ Chaøng cöùu con raén nöôùc, con raén aáy laø con cuûa Long Vöông. Long Vöông taëng chaøng vieân ngoïc.
+ moät ngöôøi thôï kim hoaøn ñaõ ñaùnh traùo.
+ Meøo baét moät con chuoät ñi tìm ngoïc, Chuoät tìm ñöôïc.
+ Meøo vaø Choù rình bôø soâng, chôø ngöôøi ñaùnh caù moå ruoät con caù ra coù vieân ngoïc, meøo nhaûy tôùi ngoaïm ngoïc chaïy.
+ Meøo naèm giaû cheát, chôø quaï saø xuoáng, meøo nhaûy leân voà, quaï sôï traû laïi ngoïc.
+ thoâng minh, tình nghóa.


-HS thi đọc .


- Phải biết yêu qu‎‎ý những vật nuôi trong nhà.


Toán
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ
I. Mục tiêu :
-Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm. Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. 
-Giải bài tóan về nhiều hơn.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên: Ghi bảng bài 3,4.
2. Học sinh: Sách, vở BT, bảng con, nháp.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
1. Ổn định 
- Chơi trò chơi: Ai nhanh ai đúng.
2. Kiểm tra bài cũ :      
+ Gọi 2 HS lên đọc thuộc bảng cộng 6 và bảng cộng 8 ?    
- Nhận xét, đánh giá.    
3. Bài mới :    
a) Giới thiệu bài – Ghi tên bài.
b) HD thực hành.
Bài 1. Tính nhẩm :
- Yêu cầu học sinh chơi trò chơi “Truyền điện” thực hiện tiếp các phép tính.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Yêu cầu gì ?
- Khi đặt tính phải chú ý gì ?

- Bắt đầu thực hiện tính từ đâu ?
- Gọi 6 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bảng con.
- Nhận xét.
          26             92              33             81        
     +  18         -  45           + 49          - 66                       
         44            47               82            15   
- Nêu cụ thể cách tính .

Bài 4: Gọi 1 HS đọc đề.
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Bài toán thuộc dạng gì ?
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vở.

- Nhận xét – đánh giá.
4. Củng cố, dặn dò:
- Qua tiết học này em đã học được những gì ?
 - Nhận xét tiết học.
- Về nhà xem lại các bài tập, ôn bảng cộng, trừ. Chuẩn bị trước tiết tiếp theo.    


- HS thực hiện.

- Nhận xét.    

- HS nhắc lại


- HS chơi trò chơi truyền điện nhẩm và nêu kết quả các phép tính.
8+4 = 12    6+5 = 11      2+9 = 11
4+8 = 12    5+6 = 11      9 +2 = 11
12–8 = 4    11–6 = 5      11–2 = 9
12–4 = 8    11–5 = 6      11 – 9 = 2
- Nhận xét.

- Bài 2: Đặt tính.
- Đặt sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục.
- Từ hàng đơn vị.
- 6 lên bảng làm. Lớp làm bảng con.
- Nhận xét.

- HS trả lời.

- 1 HS đọc đề.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- Bài toán về nhiều hơn.
- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm
                      Bài giải.
   Số que tính Hoa vót được là:
               34 + 18 = 52 (que)
                     Đáp số: 52 que
- Nhận xét.

- HS trả lời.
- Nhận xét.

- HS thực hiện.

Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018
Chính taû- Nghe viết
TÌM NGỌC
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nghe -vieát chính xaùc bài CT, trình bày đúng bài tóm tắt câu chuyện “Tìm ngọc”.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät: ui/uy, r/d/gi.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC :
Vôû chính taû, baûng con, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.    OÅn ñònh lôùp hoïc:
2.    Kiểm tra bài cũ: HS viết bảng con 1 soá tieáng coù chöùa vaàn ao/au, tiếng bắt đầu bằng tr/ch. GV nhận xét
3.    Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa GV    Hoaït ñoäng cuûa HS
1    Giôùi thieäu: 
2. Höôùng daãn HS nghe vieát:
-GV ñoïc maãu ñoaïn vieát.
-Höôùng daãn HS naém noäi dung vaø nhaän xeùt:
+ Đoạn văn nói về nhân vật nào  ?
+Ai tặng cho chàng trai viên ngọc ?
+ Nhờ đâu Chó, Mèo lấy được ngọc ?
+ Chó, Mèo là những con vật như thế 
nào ?
+Đoạn văn có mấy câu ?
+Trong bài những chữ nào cần viết hoa vì sao ?
+Tìm caùc töø khoù hoaëc deã laãn: Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa...
-GV ñoïc cho HS vieát vôû. GV uoán naén, höôùng daãn
-GV đọc mẫu lần 3. Chaám sô boä, nhaän xeùt.

3. Höôùng daãn laøm baøi taäp:
Baøi 1: 
- Höôùng daãn HS tìm töø coù aâm ñaàu ch/tr ñieàn vaøo choã troáng.
- Yeâu caàu HS suy nghó, laøm vôû.

- GV chöõa baøi.
+ Chàng trai xuống thủy cung được Long Vương tặng cho viên ngọc quý.
+ Mất ngọc chàng trai ngậm ngùi. Chó và Mèo an ủi.
+ Chuột chui vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo. Chó và Mèo vui lắm.
Bài 2:
- GV neâu yeâu caàu: Ñieàn vaøo choã troáng: r/d/gi.
- GV hướng dẫn HS lần lượt ñieàn vaøo choã troáng: r/d/gi.
- GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm, phaùt phieáu vaø buùt daï cho caùc nhoùm.
- Yeâu caàu caùc nhoùm  thaûo luaän.
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân daùn keát quaû.
- Nhận xét chốt ý đúng.
Röøng nuùi      döøng laïi
caây giang      rang toâm

   Cuûng coá – Daën  doø :
-GV heä thoáng laïi noäi dung baøi.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Chuaån bò baøi sau.    

- HS ñoïc laïi.

- Chó, Mèo, chàng trai.
- Long Vương.
- Thông minh mưu mẹo.
- Thông minh, tình nghĩa.

- 4 câu.
- Tên riêng và chữ đầu câu

- HS vieát baûng con

- HS vieát baøi

- 1 HS ñoïc yeâu caàu

- Lôùp suy nghó laøm vôû.
- Hs neâu töø tìm ñöôïc, lôùp nhaän xeùt vaø boå sung.

- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS nghe höôùng daãn.

- HS thaûo luaän theo nhoùm 4.

- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

-Nhận xét

Toán
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (tt)
I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm. Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. 
-Biết giải bài toán về ít hơn. 
II. Đồ dùng dạy học:
-    GV: SGK. Bảng phụ.
-    HS: Vở bài tập. Bảng con.
III.Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ :      
+ Gọi 2 HS lên đọc thuộc bảng trừ 14 và bảng trừ 16 ?    
- Nhận xét, đánh giá.    
3. Bài mới :    
a) Giới thiệu bài – Ghi tên bài.
b) HD thực hành.
Bài 1. Tính nhẩm :
- Yêu cầu học sinh chơi trò chơi “Truyền điện” thực hiện tiếp các phép tính.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Yêu cầu gì ?
- Khi đặt tính phải chú ý gì ?

- Bắt đầu thực hiện tính từ đâu ?
- Gọi 6 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bảng con.
- Nhận xét.
         47           100              90           35        
     +  36         -  22           -  58        + 65                       
         83            78               32         100   
- Nêu cụ thể cách tính .

Bài 4: Gọi 1 HS đọc đề.
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Bài toán thuộc dạng gì ?
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vở.


- Nhận xét – đánh giá.
4. Củng cố, dặn dò:
- Qua tiết học này em đã học được những gì ?
 - Nhận xét tiết học.
- Về nhà xem lại các bài tập, ôn bảng cộng, trừ. Chuẩn bị trước tiết tiếp theo.    

- HS thực hiện.

- Nhận xét.    

- HS nhắc lại


- HS chơi trò chơi truyền điện nhẩm và nêu kết quả các phép tính. 
14–9 = 5    8+8=16     14–6 = 8
16–7 = 9    11–5 = 6      17 – 8 = 9
12-8 =4    13 - 6= 7      12 -5= 7
6+9=15    18- 9 = 9      3+9 = 12
- Nhận xét.

- Bài 2: Đặt tính.
- Đặt sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục.
- Từ hàng đơn vị.
- 6 lên bảng làm. Lớp làm bảng con.
- Nhận xét.

- HS trả lời.

- 1 HS đọc đề.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- Bài toán về ít hơn.
- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm
                      Bài giải.
   Số lít nước mắm buổi chiều cửa hàng đó bán được là:
               64 - 18 = 46 (l)
                     Đáp số: 46 l
- Nhận xét.

- HS trả lời.
- Nhận xét.

- HS thực hiện.


Keå chuyeän
TÌM NGỌC
I. Mục tiêu :
- Dựa vào trí nhớ, tranh minh hoạ kể lại được câu chuyện Tìm ngọc.
- Biết kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.
- Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.
- GD HS phải đối xử thân ái với vật nuôi trong nhà bởi chúng thực sự là những người bạn trong nhà của con người.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Tranh  “Tìm ngọc”.
2. Học sinh : Nắm được nội dung câu chuyện, thuộc.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của Gv    Hoạt động của HS
1. Ổn định :    
- Yêu cầu HS hát.
2. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 1HS lên kể lại câu chuyện Con chó của hàng xóm và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, tuyên dương.    
3. Bài mới :            
a) Giới thiệu bài – ghi tựa bài.
b) Hướng dẫn thực hành.
Bài 1. Dựa theo tranh kể lại từng đoạn câu chuyện Tìm ngọc :
Trực quan :  6 bức tranh
- Phần 1 yêu cầu gì ?
- GV yêu cầu chia nhóm 
- GV : Mỗi gợi ý ứng với một đoạn của truyện.

- Nhận xét.
- Giáo viên theo dõi, đặt câu hỏi gợi ý  khi thấy HS lúng túng :
- Tranh 1 : Do đâu chàng trai có được viên ngọc ?
- Thái độ của chàng trai ra sao khi được tặng ngọc ?

- Tranh 2 : Chàng trai mang ngọc về và ai đã đánh tráo viên ngọc ?
- Thấy mất ngọc, Chó và Mèo làm gì ?

-Tranh 3 : Tranh vẽ hai con gì ?
- Mèo đã làm gì để tìm được ngọc ở nhà ông thợ kim hoàn ? 

- Tranh 4 : Tranh vẽ cảnh ở đâu ?
- Chuyện gì đã xảy ra với Chó và Mèo ?

- Tranh 5 : Chó, Mèo đang làm gì ?
- Vì sao Quạ bị Mèo vồ ?

-Tranh 6 : Hai con vật mang ngọc về thái độ của chàng trai ra sao ?
- Theo em hai con vật đáng yêu ở chỗ 
nào ?
- GV nhận xét.
- Gọi HS lên thi kể.
- Giáo viên theo dõi, đặt câu hỏi gợi ý  khi thấy HS lúng túng 
- Nhận xét: giọng kể, điệu bộ, nét mặt. 
- Tuyên dương cá nhân, nhóm kể hay.
Bài 2.  Kể toàn bộ câu chuyện
- Gọi một số em kể trước lớp. 

- Nhận xét tuyên dương 

 4. Củng cố, dặn dò:
- Câu chuyện khen ngợi nhân vật nào ?
    
- Nhận xét tiết học.
- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.    
- HS thực hiện hát.
    
- HS lên kể và trả lời theo yêu cầu.

- HS nhận xét.

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát.
- 1 HS nêu yêu cầu : Kể lại từng đoạn câu chuyện đã học theo tranh.
- Hoạt động nhóm : Chia nhóm.
- HS trả lời.
- 5 HS trong nhóm kể : lần lượt từng em kể 1 đoạn trước nhóm. Các bạn trong nhóm nghe chỉnh sửa.
- Đại diện các nhóm lên kể. Mỗi em chỉ kể 1 đoạn.
- Lớp theo dõi, nhận xét.

- Cứu con rắn. Rắn là con Long Vương và được Long Vương tặng viên ngọc.
- Rất vui.

- Người thợ kim hoàn . 
- Xin đi tìm ngọc .

- Mèo và Chuột 
- Baét ñöôïc chuoät vaø höùa seõ khoâng aên thòt Neáu noù tìm ñöôïc ngoïc..
- Trên bờ sông 
- Ngọc bị cá đớp, Chó và Mèo rình người đánh cá mổ cá liền ngoạm ngọc chạy mất.
- Mèo vồ Quạ vì Quạ đớp ngọc trên đầu Mèo . Quạ lạy van và trả ngọc cho Mèo.
- Mừng rỡ

-  thông minh, tình nghĩa.
- Nhận xét.

- Đại diện các nhóm lên thi kể.


- Nhận xét, chọn cá nhân, nhóm kể hay nhất.

- Kể bằng lời của mình. Khi kể phải thay đổi nét mặt cử chỉ điệu bộ..
- Nhận xét.

- Khen Chó và Mèo vì chúng thông minh, tình nghĩa.
- Nhận xét.
- Tập kể lại chuyện.


Töï nhieân vaø xaõ hoäi
Phòng tránh ngã khi ở trường
I. Mục tiêu :         
1. Kể tên những hoạt động dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường.
2. Chọn những trò chơi để phòng tránh té ngã.
3. Có ý thức trong việc chọn và chơi những trò chơi để phòng tránh ngã khi ở trường.
*KNS: Từ chối không tham gia vào các trò chơi nguy hiểm, nên và không nên làm gì để phòng té ngã.
II. Chuẩn bị :
1.Giáo viên : Tranh vẽ trang 36, 37. Bảng nhóm.
2.Học sinh : Sách TN&XH, Vở BT.
III. Phương pháp – Kĩ thuật :
 - Suy nghĩ, thảo luận cặp đôi.
IV. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
1. Ổn dịnh : 
- Yêu cầu HS hát.
2. Kiểm tra bài cũ :
- Nêu công việc của Thầy Hiệu Trưởng?
- Nêu công việc của GV?
- Cô lao công thường làm gì?
- Nhận xét.
3. Bài mới 
a) Giới thiệu bài:  
b) Hướng dẫn các hoạt động:
 Hoạt động 1: Nhận biết các hoạt động nguy hiểm cần tránh.
*Bước 1: Động não.
- GV nêu câu hỏi, mỗi HS nói 1 câu:
+ Kể tên những hoạt động dễ gây nguy hiểm ở trường?
- GV ghi lại các ý kiến lên bảng.
*Bước 2: Làm việc theo cặp.
- Treo tranh hình 1, 2, 3, 4 trang 36, 37, gợi ý HS quan sát.

*Bước 3: Làm việc cả lớp.
- Gọi 1 số HS trình bày.
+ Những hoạt động ở bức tranh thứ nhất ?

+ Những hoạt động ở bức tranh thứ hai ?

+ Bức tranh thứ ba vẽ gì?

+ Bức tranh thứ tư minh họa gì ?

+ Trong những hoạt trên, những hoạt động nào dễ gây nguy hiểm ?
+ Hậu quả xấu nào có thể xảy ra ? Lấy VD cụ thể cho từng hoạt động.
+ Nên học tập những hoạt động nào?
- Kết luận: Chạy đuổi nhau trong sân trường, chạy và xô đẩy nhau ở cầu thang, trèo cây, với cành qua cửa sổ là rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà có khi nguy hiểm cho người khác.
 Hoạt động 2: Lựa chọn trò chơi bổ ích.
*Bước 1: Làm việc theo nhóm.
- Mỗi HS tự chọn một trò chơi và tổ chức chơi theo nhóm (GV có thể cho HS ra sân chơi 10 phút)
*Bước 2: Làm việc cả lớp.
+ Thảo luận theo các câu hỏi sau:
+ Nhóm em chơi trò gì ?
+ Em cảm thấy thế nào khi chơi trò này?
+ Theo em trò chơi này có gây tai nạn cho bản thân và các bạn khi chơi không?
+ Em cần lưu ý điều gì trong khi chơi trò này để khỏi gây ra tai nạn?
c) Thực hành
 Hoạt động 3: Làm phiếu bài tập.
- GV chia lớp thành 4  nhóm và phát cho mỗi nhóm một phiếu bài tập .Yêu cầu các nhóm thi đua xem trong cùng một thời gian, nhóm nào viết được nhiều ý trong phiếu bài tập là nhóm đó thắng cuộc.
Hoạt động nên tham gia    Hoạt động không nên tham gia


    

-Nhận xét tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò: 
- Em nên lựa chọn những trò chơi như thế nào để phòng tránh ngã?
- Nhận xét tiết học. 
- Tuyên dương những HS tích cực. 
- Xem và ôn lại bài. Chuẩn bị tiết tiếp theo.    
- HS hát.

- HS trả lời theo yêu cầu.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- Nhận xét.

- HS lắng nghe và nhắc lại tên bài

 - Đuổi bắt, chạy nhảy, leo trèo,....

- HS theo dõi.

- HS quan sát tranh theo gợi ý. Chỉ nói hoạt động của các bạn trong từng hình. Hoạt động nào dễ gây nguy hiểm.

- Nhảy dây, đuổi bắt, trèo cây, chơi bi, …

- Nhoài người ra khỏi cửa sổ tầng hai, vịn cành để hái hoa.
- Một bạn trai đang đẩy một bạn khác trên cầu thang.
- Các bạn đi lên, xuống cầu thang theo hàng lối ngay ngắn.
- Đuổi bắt, trèo cây, nhoài người ra cửa sổ, xô đẩy ở cầu thang, …
- Đuổi bắt dẫn đến bị ngã làm bạn có thể bị thương,...
- Hoạt động vẽ ở bức tranh 4.
- HS lắng nghe.

- HS chơi theo hướng dẫn 

- HS thảo luận trả lời

+ HS trả lời.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời


- HS thực hiện phiếu bài tập.

- Nhận xét.

- HS trả lời.

- Nhận xét.

- HS thực hiện.

-----------------------------------------------------------
Ñaïo ñöùc
GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG (TIẾT 2) 
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS biết lí do cần giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng, biết giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
- Giữ trật tự nơi công cộng là góp phần bảo vệ, làm sạch đẹp, an toàn môi trường ở  lớp, trường và nơi công cộng, góp phần  giảm thiểu các chi phí (có liên quan tới năng lượng) cho bảo vệ , giữ gìn môitrường, bảo vệ sức khỏe con người.
2. Kỹ năng: Có hành vi: Thực hiện một số việc cần làm để giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng. Đồng tình ủng hộ các hành vi giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
      - KN hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
        - KN đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
3. Thái độ: Tôn trọng và chấp hành những quy định về trật tự vệ sinh nơi công cộng.
        - Đồng tình, ủng hộ các hành vi giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.
II. Chuẩn bị:
- Đồ dùng thể hiện hoạt động 2 
- Tranh ảnh hoạt động 1, 2 
III. Hoạt động dạy học:
1.    Tổ chức: Hát
2.    Kiểm tra:    
- Em đã làm gì để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng?
- Nhận xét, tuyên dương
3.    Bài mới:
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
a) Giới thiệu bài học, ghi tên bài.    
b) Hướng dẫn thực hành. 
Hoạt động 1: Tham gia giữ vệ sinh nơi công cộng.
- Quan sát tình hình trật tự, vệ sinh nơi công cộng. 
- Yêu cầu học sinh quan sát xung quanh trường học
 + Trường học là nơi  để làm gì ?
 + Ở đây có đảm bảo trật tự, vệ sinh chưa ?  Còn có chỗ nào chưa đảm bảo ? Nguyên nhân nào gây ra ?
 + Vậy em sẽ làm gì để khắc phục tình trạng  đó ?
 Em sẽ làm gì để giữ trật tự, vệ sinh nơi em học và sinh sống ?
- GV chốt lại ND.
Hoạt động 2: Thi hát, đọc thơ, tiểu phẩm có liên quan đến bài học.
- Yêu cầu thảo luận nhóm
 + Nhóm thi hát
 + Nhóm thi đọc thơ
 + Nhóm thi tiểu phẩm
- Yêu cầu các nhóm trình bày
- Nhận xét, bổ sung
 Nơi công cộng mọi người cần làm gì? Vì sao?


*GV kết luận. 
4. Củng cố -Dặn dò:
-  Thi đua viết tên công việc cần làm để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
- Nhận xét về thực hiện tốt giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng nơi em ở ?    
- Về nhà ôn lại bài. Chuẩn bị tiết tiếp theo.    - Ghi tên bài.

- HS quan sát.

- Học sinh quan sát

- Học sinh nối tiếp nêu ý kiến

- Em sẽ tham gia cùng mọi người thực hiện tốt giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng là nếp sống văn minh.


- 1 nhóm 4 HS thảo luận.


- Các nhóm thi đua biểu diễn

…Mọi người cần giữ trật tự, vệ sinh là nếp sống văn minh giúp ta sinh hoạt, học tập thuận lợi, sống trong môi trường trong lành.


- 4 tổ thi đua viết, tổ nào viết nhanh, đúng sẽ thắng.
- Nhận xét.

- HS thực hiện.

-----------------------------------------------------
Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Taäp ñoïc
GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ
I. MUÏC TIEÂU
- Ñoc löu loaùt toaøn baøi. Bieát nghæ hôi hôïp lyù .
- Böôùc ñaøu bieát ñoïc baøi vôùi gioïng keå taâm tình, thay ñoåi gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi noäi dung töøng ñoaïn.
- Hiểu các từ ngữ trong bài: tæ teâ, tín hieäu, xoân xao, hôùn hôû.
- Nắm được nội dung bài học: loaøi gaø cuõng bieát noùi vôùi nhau, coù tình caûm vôùi nhau, che chở, baûo veä vaø yeâu thöông nhau nhö con ngöôøi.
II. CHUAÅN BÒ
- GV: Bảng phụ viết sẵn những câu văn cần hướng dẫn học sinh luyện đọc.
- HS: SGK
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU:
1.OÅn ñònh lôùp hoïc:
2.Kieåm tra baøi cuõ: 3HS ñoïc baøi Tìm ngọc vaø traû lôøi caâu hoûi. Nhaän xeùt.
3.Baøi môùi:
Hoạt động của Giáo viên    HĐ của Học sinh
1: Giới thiệu chủ điểm và bài:Ghi bảng tên bài
2: Luyện đọc:
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn HS luyện đọc từng caâu.
•    Hướng dẫn HS đọc từ khó: tæ teâ, gaáp gaùp, xoân xao, hôùn hôû…
•    Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trước lớp.
•    Gv chia bài thành 4 đoạn:
•    Hướng dẫn HS cách đọc trên bảng phụ.
Töø khi gaø con naèm trong tröùng, / gaø meï ñaõ noùi chuyeän vôùi chuùng / baèng caùch goõ moû leân voû tröùng, / coøn chuùng / thì phaùt tín hieäu nuõng nòu ñaùp lôøi meï.//
-Giải thích từ.
- Luyện đọc trong nhóm    

- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xét cách đọc.
3: Tìm hiểu bài:
-GV hướng dẫn HS đọc thầm từng đoạn, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi:
+ Gaø con bieát troø chuyeän vôùi gaø meï töø khi naøo?


+ Khi ñoù, gaø meï vaø gaø con ñaõ noùi chuyeän nhö theá naøo?

+ Noùi laïi caùch gaø meï baùo cho con bieát:
* Khoâng coù gì nguy hieåm:

* Coù moài ngon laém, laïi ñaây:

* Tai hoaï, naáp nhanh:


4: Luyện đọc lại :
-Gọi một vài HS thi đọc lại.
-Lớp và GV nhận xét.

5 :Củng cố, dặn dò :
- GV hệ hống lại nội dung bài học.
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.    -2,3 HS nhắc lại

-HS theo dõi.
-Đọc nối tiếp từng câu
-Đọc từng từ


-Nối tiếp nhau đọc đoạn


-HS luyện đọc

-Đọc trong sách
-Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm.
-Đọc đồng thanh


+ Gaø con bieát troø chuyeän vôùi gaø meï töø khi chuùng coøn trong tröùng.
+ Gaø meï goõ leân voû tröùng, gaø con phaùt tín hieäu nuõng nòu ñaùp lôøi gaø meï.

* Gaø meï keâu ñeàu “cuùc.…cuùc… cuùc”
* Gaø meï vöøa bôùi, vöøa keâu nhanh “cuùc, cuùc, cuùc”
* Gaø meï xuø loâng, mieäng keâu lieân tuïc, gaáp gaùp “rooùc, rooùc”


-HS thi đọc lại.

Toaùn
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (tt)
I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm. Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. 
-Củng cố lại cách tìm thành phần chưa biết.
-Biết giải bài toán về ít hơn. 
II. Đồ dùng dạy học:
-    GV: SGK. Bảng phụ.
-    HS: Vở bài tập. Bảng con.
III.Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ :      
+ Gọi 2 HS lên đọc thuộc bảng coäng 7 và bảng trừ 13 ?    
- Nhận xét, đánh giá.    
3. Bài mới :    
a) Giới thiệu bài – Ghi tên bài.
b) HD thực hành.
Bài 1. Tính nhẩm :
- Yêu cầu học sinh chơi trò chơi “Truyền điện” thực hiện tiếp các phép tính.

- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Yêu cầu gì ?
- Khi đặt tính phải chú ý gì ?
- Bắt đầu thực hiện tính từ đâu ?
- Gọi 6 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bảng con.  Nhận xét.
         39           100              45           83        
     +  25         -    8           + 55        - 27                       
         64            92            100           56
- Nêu cụ thể cách tính .
Bài 3: 
- GV ghi leân baûng töøng pheùp tính.
- Yeâu caàu HS neâu laïi thaønh phaàn pheùp tính.
- Muoán tìm soá tröø ta laøm theá naøo?
- Muoán tìm soá bò tröø ta laøm theá naøo?
- Yeâu caàu HS suy nghó, laøm vôû.
- Goïi 3 HS leân baûng chöõa baøi.
- GV chöõa baøi.


c. 60 - x  = 20 
    x         =  60 - 20
    x         = 40
Bài 4: Gọi 1 HS đọc đề.
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Bài toán thuộc dạng gì ?
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vở.


- Nhận xét – đánh giá.
4. Củng cố, dặn dò:
- Qua tiết học này em đã học được những gì ?
 - Nhận xét tiết học.
- Về nhà xem lại các bài tập, ôn bảng cộng, trừ.     

- HS thực hiện.

- Nhận xét.    

- HS nhắc lại


- HS chơi trò chơi truyền điện nhẩm và nêu kết quả các phép tính. 
- Nhận xét.
- Bài 2: Đặt tính.
- Đặt sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục.
- Từ hàng đơn vị.
- 6 lên bảng làm. Lớp làm bảng con.
- Nhận xét.

- HS trả lời.

- HS traû lôøi.

- Ta laáy soá bò tröø tröø ñi hieäu.
- Ta laáy hieäu coäng vôùi soá tröø.
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.
-Nhận xét bài trên bảng.


- 1 HS đọc đề.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- Bài toán về ít hơn.
- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm
                      Bài giải.
   Thùng sơn nặng là:
               50 - 28 = 22 (kg)
                     Đáp số: 22 kg
- Nhận xét.


- HS trả lời.
- Nhận xét.
Luyện từ và câu
TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?
I. Mục tiêu :    
1. Nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật vẽ trong tranh .
2. Bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh .
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Thẻ từ viết tên 4 con vật trong BT1, Thẻ từ viết 4 từ chỉ đặc điểm.
2. Học sinh : Sách, vở BT, nháp.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ :      
- Hãy kể tên một số con vật nuôi mà em biết ?
- Nhận xét, tuyên dương.    
3. Bài mới :     
a) Giới thiệu bài học, ghi tên bài.
b) Hướng dẫn thực hành.     
Bài 1 :Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

- Trực quan : 4 Tranh 
- Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp.
- GV gọi 1 HS lên bảng chọn thẻ từ gắn bên tranh minh họa mỗi con vật.


- Nhận xét GV chốt lại lời giải đúng : Khoẻ như trâu, chậm như rùa, nhanh như thỏ, trung thành như chó………
Bài 2 : Yêu cầu gì ?
- Bảng phụ : Viết sẵn các từ.
- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp.
- Gọi HS phát biểu ý kiến. Giáo viên lắng nghe viết bảng một số cụm từ so sánh :
+ Đẹp như tranh (như : hoa, tiên, mơ, mộng).
+  Cao như sếu ( như cái sào).
+  Hiền như đất (như Bụt).
+ Trắng như tuyết (như trứng gà bóc, như bột lọc).
+ Xanh như tàu lá.
+ Đỏ như gấc (như son, như lửa).
.............
- Nhận xét.
Bài 3 :(Viết) Yêu cầu gì ?    
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở BT.


- GV viết bảng để hoàn thành câu a, b, c.
- Nhận xét.
4. Củng cố- Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- Ôn bài và xem lại các bài tập. Xem trước tiết tiếp theo.    

- HS trả lời.
- Nhận xét.

- Lắng nghe và nhắc lại tên bài .
- HS đọc : Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó: nhanh, chậm, khỏe, trung thành.

- HS thực hiện cặp đôi.
-1 em lên bảng chọn thẻ từ gắn bên tranh minh họa mỗi con vật, đọc kết quả.
+ Tranh 1 : khỏe        
+ Tranh 2 : chậm
+ Tranh 3 : trung thành 
+ Tranh 3 : nhanh
- Nhận xét.
- HS nhắc lại


- 1 HS nêu yêu cầu. Lớp đọc thầm.
- Trao đổi theo cặp và ghi ra nháp.
- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.


- Nhận xét, bổ sung.
- 1 HS nêu yêu cầu. Cả lớp đọc thầm.
 - Học sinh làm vở bài tập.
- Nhiều em đọc bài viết của mình.
a) Mắt con mèo nhà em tròn như viên bi ve. 
b) Toàn thân nó phủ một lớp lông mượt như nhung. 
c) Hai tai nó nhỏ xíu như hai búp lá non.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét.

- HS thực hiện.


Mó thuaät
THÖÔØNG THÖÙC MÓ THUAÄT
XEM TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM : PHUÙ QUYÙ, GAØ MAÙI
I. MUÏC TIEÂU:
 Kieán thöùc:  Hoïc sinh taäp laøm quen, tieáp xuùc vôùi tranh daân gian Vieät Nam.
- Kyõ naêng: Hoïc sinh taäp nhaän xeùt veà maøu saéc vaø hình aûnh trong tranh daân gian.
- Thaùi ñoä : HS yeâu thích tranh daân gian.   
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- GV: Tranh Phuù quyù, gaø maùi (tranh to).Söu taàm theâm moät soá tranh daân gian coù khoå to (lôïn naùi, chaên traân , gaø ñaïi caùt) 
- HS : Söu taàm tranh daân gian (in ôû saùch, baùo, lòch, ...) Söu taàm caùc baøi veõ cuûa caùc baïn naêm tröôùc. Buùt chì, maøu veõ
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1. OÅn định lớp học:
2. Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra ñoà duøng hoïc veõ, Vôû taäp veõ 2.
3. Bài mới:
1.Giôùi thieäu baøi: 
- GVg/thieäu moät soá tranh d/gian vaø gôïi yù HS nhaän bieát: Teân tranh ; Caùc hình aûnh trong tranh;  Nhöõng maøu chính trong tranh.
- Giaùo vieân toùm taét:+ Tranh daân gian Ñoâng Hoà coù töø laâu ñôøi, thöôøng ñöôïc treo vaøo dòp teát neân coøn goïi laø tranh teát.
  + Tranh do caùc ngheä nhaân laøng Ñoâng Hoà, huyeän Thuaän Thaønh, tænh Baéc Ninh saùng taùc.Ngheä nhaân khaéc hình veõ (khaéc baûn neùt, baûn maûng maøu) treân maët goã roài môùi in maøu baèng phöông phaùp thuû coâng (in baèng tay). Tranh daân gian ñeïp ôû boá cuïc (caùch saép xeáp hình veõ, ôû maøu saéc vaø ñöôøng neùt).
Hoạt động của Gv    Hoạt động của HS
2. Noäi dung:
Hoaït ñoäng 1:    Xem tranh
* Tranh Phuù quyù:
- GVcho HS xem tranh maãu boä ÑDDH vaø ñaët caâu hoûi: 
+ Tranh coù nhöõng hình aûnh naøo ? 
+ Hình aûnh chính trong böùc tranh ? 
+ Hình em beù ñöôïc veõ nhö theá naøo? 
- GV gôïi yù ñeå HS thaáy ñöôïc nhöõng hình aûnh khaùc: voøng coå, voøng tay, phía tröôùc ngöïc maëc moät chieác yeám ñeïp, ...
- Giaùo vieân phaân tích theâm: 
+ Nhöõng hình aûnh treân gôïi cho thaáy em beù trong tranh raát buï baãm, khoeû maïnh.
+ Ngoaøi h.aûnh em beù, trong tranh coøn coù h.aûnh naøo? 
+ Hình con vòt ñöôïc veõ nhö theá naøo? 
+ Maøu saéc cuûa nhöõng hình aûnh naøy ?

- Giaùo vieân nhaán maïnh: Tranh Phuù quyù noùi leân öôùc voïng cuûa ngöôøi noâng daân veà cuoäc soáng: mong cho con caùi khoûe maïnh, gia ñình no ñuû, giaøu sang, phuù quyù.
* Tranh Gaø maùi:
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh xem tranh vaø gôïi yù:
+ Hình aûnh naøo noåi roõ nhaát trong tranh ? 
+ Hình aûnh ñaøn gaø ñöôïc veõ theá naøo ?

+ Ñaøn gaø con coù nhöõg daùng veû naøo?


+ Nhöõng maøu naøo coù trong tranh ? 
- Giaùo vieân nhaán maïnh: Tranh Gaø maùi veõ caûnh ñaøn gaø con ñang chaïy quaây quaàn quanh gaø meï. Gaø meï tìm ñöôïc moài cho con, theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc ñaøn con. Böùc tranh noùi leân söï yeân vui cuûa "gia ñình" nhaø gaø, cuõng laø mong muoán cuoäc soáng ñaàm aám, no ñuû cuûa ngöôøi noâng daân.
Hoaït ñoäng 2:   Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:
- Giaùo vieân heä thoáng laïi noäi dung baøi hoïc vaø nhaán maïnh veû ñeïp cuûa tranh daân gian chính laø ôû ñöôøng neùt, hình veõ, maøu saéc vaø caùch löïa choïn ñeà taøi theå hieän. Muoán hieåu noäi dung böùc tranh, caùc em caàn quan saùt vaø traû lôøi caùc caâu hoûi, ñoàng thôøi neâu leân nhaän xeùt cuûa mình.
IV. Cuûng coá, daën doø:
- GV heä thoáng noäi dung baøi.
- Nhaän xeùt giôø hoïc.
- Veà nhaø söu taàm theâm tranh daân gian.
- Chuaån bò baøi sau: Veõ trang trí, veõ maøu vaøo hình coù saün.    

    

- HS q/saùt tranh,traû lôøi
+ Em beù vaø con vòt.
+ em beù 
+ Neùt maët, maøu, ...


+ con vòt, hoa sen, chöõ, ...
+ Con vòt to beùo, ñang vöôn coå leân.
+ Maøu ñoû ñaäm ôû boâng sen ôû caùnh vaø moû vòt, maøu xanh ôû laù sen, loâng vòt.

* HS laøm vieäc theo nhoùm
+ Gaø meï vaø ñaøn gaø con.
+ Gaø meï to, khoeû, vöøa baét ñöôïc moài cho con.
+ Moãi con moät daùng veû: con chaïy, con ñöùng, con treân löng meï, ...)
+ xanh, ñoû, vaøng, da cam, ...


+ Caùc nhoùm hoûi laãn nhau theo söï höôùng daãn cuûa GV..

Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2018
Chính tả
Tập chép: GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ
I. MUÏC TIEÂU
-    Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn có nhiều dấu câu.
-    Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät ao/au, r/d/gi.
II. CHUAÅN BÒ
    - GV: SGK, Baûng phuï: Cheùp ñoaïn chính taû.
-HS: VLV,VBT, baûng con
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
1.    OÅn ñònh lôùp hoïc:
2.    Kieåm tra baøi cuõ: GV cho HS vieát baûng con, 2 HS vieát baûng lôùp caùc töø sau: rừng núi, ngậm ngùi, thủy cung, dừng lại.
GV nhaän xeùt 
3.    Baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV    HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
Giôùi thieäu baøi:.
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn taäp cheùp.
    Höôùng daãn HS chuaån bò:
-GV ñoïc ñoaïn cheùp. 
-Goïi 2, 3 HS ñoïc
-Höôùng daãn HS naém noäi dung vaø nhaän xeùt:
- Đoạn văn nói lên điều gì ?

- Những câu nào là lời gà mẹ nói với gà 
con ?


+ Câu dùng dấu câu nào để ghi lời gà mẹ ?

+Neâu caùc töø khoù vieát: nguy hiểm, ngon lắm…
-Theo doõi, chænh söûa loãi.
    GV đọc mẫu lần 2. HS cheùp baøi vaøo vôû
    GV đọc mẫu lần 3.GV chaám, söûa loãi: 5-7 baøi

Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp.
Bài 2 : 
-Ñieàn vaøo choã troáng ao hay au
- Höôùng daãn HS lần lượt điền vào chỗ trống vần ao/au.
- Yeâu caàu HS suy nghó, laøm vôû.
- Goïi 1 HS leân baûng laøm.

- GV chöõa baøi.
sau         rì raøo
gaïo             baùo tin
saùo              mau
lao xao    ñoùn chaøo

Bài 3: 
-Ñieàn vaøo choã troáng r, d hay gi
- Höôùng daãn HS lần lượt điền vào chỗ trống các âm đầu r/d/gi:
- Yeâu caàu HS suy nghó, laøm vôû.
- Goïi 1 HS leân baûng laøm.

- GV chöõa baøi.
+ baùnh raùn,  con giaùn, daùn giaáy
+ daønh duïm, tranh giaønh, raønh maïch


3. Củng cố – Dặn  dò :
- GV heä thoáng laïi noäi dung baøi. 
-GV nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông.
- Dặn về nhà chuaån bò baøi môùi    -Vaøi em nhaéc töïa baøi chính taû.

-HS ñoïc ñoaïn cheùp.

- Cách gà mẹ báo tin cho con biết : Không có gì nguy hiểm, ……..
- Cúc …. Cúc …… cúc. Những tiếng kêu này được kêu đều đều có nghĩa là Không có gì nguy hiểm. Kêu nhanh kết hợp với động tác bới đất nghĩa là : Lại đây mau …..
- Dấu ngoặc kép.


- 1 HS lên bảng, cả lớp viết  bảng con.

-Cheùp baøi vaøo vôû.

- 1 HS ñoïc yeâu caàu.

- Lôùp suy nghó laøm vôû.

- 1 Hs laøm baûng, lôùp nhaän xeùt vaø boå sung.

- 1 HS ñoïc yeâu caàu.

- Lôùp suy nghó laøm vôû.

- 1 Hs laøm baûng, lôùp nhaän xeùt vaø boå sung.

Toán
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
I. Mục tiêu :
1. Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật. Biết vẽ đoạn thẳng 
có đo dài cho trước.
2. Biết vẽ hình theo mẫu. 
3. Phát triển tư duy toán học.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : thước thẳng.    
2. Học sinh : Sách toán, vở BT, bảng con, nháp.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
1. Ổn định 
- Chơi trò chơi: Ai nhanh ai đúng.
2. Kiểm tra bài cũ :  
+ Gọi 2 HS đọc bảng cộng 8, bảng trừ 14, 15, 16, 17, 18.
- Nhận xét, đánh giá.    
3. Bài mới :    
a) Giới thiệu bài – Ghi tên bài.
b) Thực hành.
Bài 1 : 
- Vẽ các hình lên bảng.
- Có bao nhiêu hình tam giác? Đó là hình nào ?
- Có bao nhiêu hình vuông  ?  Đó là hình nào ?
- Có bao nhiêu hình chữ nhật? Đó là hình nào ?
- Hình vuông có phải là hình chữ nhật không ?

- Có bao nhiêu hình tứ giác ?
- Hình chữ nhật, hình vuông là hình tứ giác đặc biệt. Vậy có bao nhiêu hình tứ giác ?

Bài 2 : 
- Ý a yêu cầu gì ?
- Hãy nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm ?

-Yêu cầu HS thực hành vẽ hình vào vở. 2 HS lên bảng.
- Ý b thực hiện tương tự.
- Chấm, nhận xét.

Bài 4 :
- Tổ chức thi đua làm làm bảng nhóm.

- Gọi các nhóm lên trình bày bài.
- Hình vẽ được là hình gì ?
- Hình ngôi nhà gồm những hình nào ghép lại ?
- Gọi 1 em lên chỉ.
- Nhận xét.

4. Củng cố- Dặn dò:
- Biểu dương HS tốt, nhắc nhở HS chưa chú ý.
-Nhận xét tiết học.
-Ôn lại các bài về hình đã học. Xem trước bài tiếp theo.    
- HS thực hiện.

- HS đọc.

- Nhận xét.

- Ghi tên bài vào vở.


- Quan sát hình.
- Có 2 hình tam giác, hình a,b
- Có 2 hình vuông : hình d, g
- Có 1 hình chữ nhật, hình e.
- Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt. Vậy có tất cả 3 hình chữ nhật.
- Có 1 hình tứ giác, hình c.
- Có 4 hình tứ giác. Đó là hình : c, d, e, g.
-  2-3 HS nhắc lại kết quả.

- Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm.
- Chấm 1 điểm trên giấy. Đặt vạch 0 của thước trùng với điểm chấm. 1dm=10cm. Tìm độ dài 10 cm, sau đó chấm điểm thứ hai. Nối 2 điểm với nhau ta được đoạn thẳng 10 cm.
- Học sinh thực hiện.

- HS làm tiếp phần b.
- Nhận xét.


BT4: Học sinh tự vẽ hình theo mẫu.
- Hình ngôi nhà.
- HS các nhóm lên trình bày bài.
- Có 1 hình tam giác, 2 hình chữ nhật.
- Gồm 1 hình tam giác và 2 hình chữ nhật ghép lại.
- 1 HS lên chỉ hình tam giác, hình chữ nhật.


- HS lắng nghe.
- Nhận xét.
- Hoàn thành bài tập. Ôn lại các hình đã học.


Tập viết
CHỮ HOA Ô, Ơ
I.    Mục tiêu:
-    Biết viết chữ cái Ô, Ơ viết theo cỡ vừa và nhỏ.
-    Biết viết ứng dụng câu Ôn saâu nghóa naëng theo cở nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
II.    Đồ dùng dạy-học:
-    Giáo viên: Mẫu chữ cái Ô, Ơ
-    Học sinh: vở Tập viết, bảng con,...
III.    Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1.    Ổn định lớp học:
2.    Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở tập viết của HS và yêu cầu HS viết vào bảng con chữ O. Nhắc lại câu ứng dụng đã tập viết ở bài trước (Ong bay böôùm löôïn).GV nhận xét
3.    Dạy bài mới
Giáo viên    Học sinh
1.Giới thiệu bài: Ghi bảng tên đầu bài.
2.Hướng dẫn viết chữ hoa: 
    GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
-    Chöõ hoa Ô, OÂ coù ñieåm gì gioáng vaø khaùc chöõ O?

- Hướng dẫn HS cách viết:
 + Chöõ OÂ:
Neùt 1: Vieát nhö vieát chöõ O.
Neùt 2: Töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, lia buùt ñeán giöõa DK6 vaø ÑK7 vieát daáu muõ.
+ Chöõ Ô:
Neùt 1: Vieát nhö vieát chöõ O.
Neùt 2: Töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, lia buùt ñeán ÑK6 vieát neùt cong phaûi nhoû, DB treân ÑK 5.
-Chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.
-    Viết chữ O trên bảng, nhắc lại cách viết
    Hướng dẫn HS viết trên bảng con.
3.Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: 
    GV giới thiệu cụm từ ứng dụng:  
Ôn saâu nghóa naëng
- Caâu öùng duïng naøy noùi leân ñieàu gì? 

    Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét:
+ Những chữ nào cao 2,5 li?
+Chữ s cao mấy ô li?
+Các chữ còn lại cao mấy li?
+Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ?

+ Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu?
+ Trong cụm từ trên chữ nào được viết hoa?
- Gv viết mẫu:    
Ơn
Ơn sâu nghĩa nặng
    Hướng dẫn HS viết chữ Ơn vào bảng con. GV nhận xét, uốn nắn, sửa sai.
4.Hướng dẫn HS viết vào vở TV
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS viết vào vở
-Theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho HS.
-Chấm 5-7 bài viết của HS. Nhận xét.
5.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học
-Nhắc HS hoàn thành nốt bài tập.    -HS nhắc lại tên bài


+ Gioáng nhau: Neùt 1 cuûa chöõ Ô, OÂ gioáng chöõ O.
+ Khaùc nhau: Chöõ OÂ coù daáu muõ, chöõ O coù theâm daáu raâu.
-HS theo dõi

-HS nhắc lại
-HS viết trên bảng con
-HS theo dõi


-Khuyeân chuùng ta phaûi nhôù coâng lao cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ coù ôn ñoái vôùi chuùng ta.

-Chữ Ơ,h, g cao 2,5 li
-Chữ s cao 1,25 ô li
-cao 1 li
- dấu ngã đặt trên i (nghĩa), dấu nặng đặt dưới ă( nặng) .
-Bằng một con chữ o.
-Ơn


-3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết vào bảng con.

-HS viết vào vở Tập viết.


Thể dục
Tiết 1
TRÒ CHƠI BỊT MẮT BẮT DÊ VAØ NHOÙM BA NHOÙM BAÛY
I.    Mục tiêu:
-Ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác .
-HS biết cách thực hiện trò chơi “Biệt mắt bắt dê”, “Nhoùm ba nhoùm baûy”
II. Phương tiện, địa điểm:
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi. 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học    
    - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp điệu.
- Chạy theo vòng tròn, hít thở sâu
2. PhÇn c¬ b¶n    
a) Ôn bài thể dục phát triển chung:
-Lần 1 GV điều khiển cả lớp tập mỗi động tác 2x8 nhịp
-Lần 2 Lớp trưởng điều khiển cả lớp tập
-GV quan sát, sửa cho HS.
-Chia tổ, gọi từng tổ lên tập lại 7 động tác
- GV cùng cả lớp nhận xét, biểu dương.    

-HS tập

-HS tập
b)Trò chơi: Vòng tròn, Nhoùm ba nhoùm baûy.
- GV neâu teân troø chôi.
- GV giaûi thích caùch chôi.
- Toå chöùc cho HS tham gia chôi.    -HS tiến hành trò chơi.
3.Phần kết thúc    
- GV củng cố nội dung bài.    
    - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát..
 -Cúi người thả lỏng cơ thể.
-G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn tập lại 7 động tác đã học.    

Thứ sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2018
         Taäp laøm vaên       
NGẠC NHIÊN, THÍCH THÚ
LẬP THỜI GIAN BIỂU
I. Mục tiêu :
1. Biết nói lời thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú phù hợp với tình huống giao tiếp.
2. Dựa vào mẩu chuyện, lập được thời gian biểu theo cách đã học. Rèn kĩ năng nói viết.          
3. Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ. Có thói quen lập thời gian biểu trong ngày để làm việc.
*KNS : Kiểm soát cảm xúc, quản lý thời gian , lắng nghe tích cực 
II. Chuẩn bị : 
1. Giáo viên : SGK, bảng nhóm. 
2. Học sinh : Sách Tiếng việt, vở BT
III. Phương tiện – kĩ thuật : 
- Cá nhân, nhóm .
IV. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
1. Ổn định 
- Yêu cầu HS hát.
2. Kiểm tra bài cũ :  
- Đọc bài văn kể về con vật mà em yêu 
thích ?
- Nhận xét, tuyên dương.    
3. Bài mới :     
a) Giới thiệu bài học, ghi tên bài.
b) Hướng dẫn thực hành.     
Bài 1 : Yêu cầu gì ?
- Trực quan : Tranh.
- Lời nói của cậu con trai thể hiện điều 
gì ?

  - Nhận xét.
Bài 2 :  
- Miệng : Em nêu yêu cầu của bài ?
- GV nhắc nhở: Các em chỉ nói những điều đơn giản từ 3-5 câu.

- GV nhận xét. 
Bài 3 :  Yêu cầu gì ?
- GV nhắc nhở : Lập thời gian biểu đúng với thực tế.
- GV theo dõi uốn nắn.
- Nhận xét, chọn bài viết hay nhất. 

4. Củng cố -Dặn dò:
-  Nhắc lại một số việc khi nói câu thể hiện sự ngạc nhiên thích thú.
- Nhận xét tiết học.
- Tập viết bài và đọc cho bố mẹ nghe.    
- HS thực hiện.

- HS đọc.

- Nhận xét.

- Lắng nghe và ghi tên bài vào vở.

- HS đọc yêu cầu.

- HS nối tiếp nhau trả lời.
+Lời nói của cậu con trai thể hiện thái độ ngạc nhiên thích thú khi thấy món quà mẹ tặng (Ơi! Quyển sách đẹp quá!)  Lòng biết ơn với mẹ (Con cám ơn mẹ).
- Nhận xét.

- HS nêu.
- HS nối tiêp nói câu của mình
VD : Ôi ! Vỏ ốc đẹp quá ! Con cảm ơn bố.
- Nhận xét.

- HS làm vào vở
- 3 - 4 HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét.

- 2 - 3 HS nhắc lại.

- Nhận xét.

- HS thực hiện.


Toaùn
ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG
I. Mục tiêu :
- Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân.
- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần .
- Xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 12.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Cân đồng hồ, tờ lịch cả năm.
2. Học sinh : Sách toán, vở BT, bảng con, nháp.
III. Các hoạt động dạy học :    
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
1. Ổn định 
- Chơi trò chơi: Ai nhanh ai đúng.
2. Kiểm tra bài cũ :      
+ Gọi 2 HS đoạn thẳng AB có độ dài 6cm ;  Đoạn CD có độ dài 2dm ?
- Nhận xét, đánh giá.    
3. Bài mới :    
a) Giới thiệu bài – Ghi tên bài.
b) Thực hành.
Bài 1  :
- Yêu cầu HS quan sát các tranh thực hiện cặp đôi làm bài.
- Hướng dẫn trả lời trong SGK.

- Nhận xét.
Bài 2: Yêu cầu gì ?
- Trực quan : Lịch. 
- Tổ chức cho HS thi đua làm vào bảng nhóm.
- Gọi HS trình bày bài.


- Nhận xét.
Bài 3 :
- Yêu cầu HS thực hiện ý a vào vở. Gọi 1 HS lên bảng.    

- Chấm, nhận xét.
Bài 4 :
- Cho học sinh quan sát tranh, đồng hồ và trả lời câu hỏi :
a) Lan vào học lúc mấy giờ ?
b) Lan ra chơi lúc mấy giờ ?
c)Lan bắt đầu ăn cơm trưa lúc mấy giờ?

- Nhận xét.

4. Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.Tuyên dương, nhắc nhở.
- Xem lại bài và ôn lại các bài đã học.    
- Ban văn nghệ điều hành các bạn chơi.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- Nhận xét.    

- HS ghi tên bài vào vở.


- HS thực hiện.
a) Con vịt cân nặng 3 kg.
b) Quả dưa hấu cân nặng 4 kg.
c) Hòa cân nặng 30 kg.
- Nhận xét.
- HS nêu yêu cầu.
- Mỗi nhóm 1 tờ lịch.
- Nhóm làm bài theo yêu cầu.

- HS trình bày.
a) Tháng 10 có 31 ngày. Có 4 ngày chủ nhật đó là các ngày 5, 12, 19, 26.
b) Tháng 11 có 30 ngày. Có 5 ngày chủ nhật. Có 4 ngày thứ năm.    
- Nhận xét.

- HS thực hiện. 1 HS làm bảng lớp.
a) Ngày 1 tháng 10 là thứ tư. Ngày 10 tháng 10 là sáu.
- Nhận xét.

- HS trả lời : 

+ Lan đi học lúc 7 giờ sáng.
+ Lan ra chơi lúc 9 giờ sáng.
+Lan bắt đầu ăn cơm trưa lúc 11 giờ trưa.
 - Nhận xét.


- Nhận xét.
- HS thực hiện.


Thủ công
GAÁP , CAÉT, DAÙN BIEÅN BAÙO GIAO THOÂNG
CAÁM ĐỖ XE (tieát 1) 
I. Mục tiêu :
- Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. 
-Giáo dục học sinh biết luật giao thông đường bộ .
*Học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thông góp phần giảm tai nạn và tiết kiệm nhiên liệu.
II. Chuẩn bị :
 1. GV : Mẫu biển báo cấm đỗ xe, quy trình gấp, cắt, dán.
 2. HS : Giấy thủ công , bút chì , thước , hồ dán …
III. Các hoạt động dạy học :
1.Ổn định lớp học:
2.Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên    Hoạt động của học sinh
1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Tiết trước  học thủ công bài gì ?

- Gọi HS lên bảng thực hiện 3 bước gấp cắt dán.
- Nhận xét, đánh giá.    - Hát

- Gấp cắt dán BBGT cấm xe đi ngược chiều.
- 2 em lên bảng thực hiện các thao tác gấp.

- Nhận xét.
3. Bài mới : 
a) Giới thiệu bài: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết 1)    
- HS nêu tên bài.
b) Hướng dẫn các hoạt động
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu
- Treo mẫu biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều và biển báo cấm đỗ xe yêu cầu HS quan sát.
- Hãy nhận xét xem kích thước màu sắc của biển báo cấm đỗ xe có gì giống và khác so với biển báo cấm xe đi ngược chiều ?

    

- Quan sát.
- Nhận xét : Kích thước giống nhau, màu nền khác nhau.
- Biển báo cấm xe đi ngược chiều là hình chữ nhật màu trắng trên nền hình tròn màu đỏ.
- Biển báo cấm đỗ xe là hai vòng tròn đỏ xanh và hình chữ nhật chéo là màu đỏ.
Hoạt động 2: GV hướng dẫn gấp
Bước 1 : Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe 
- Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô.
- Gấp, cắt  hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô.
- Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô
- Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô làm chân biển báo.    

- HS quan sát
Bước 2 : Dán biển báo cấm đỗ xe
- Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng (H1).
- Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo nửa ô (H2).
- Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn đỏ(H3).
- Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình tròn màu xanh (H4).
Chú ý: Cần dán hình tròn màu xanh lên trên hình tròn màu đỏ sao cho đường cong cách đều, dán hình chữ nhật màu đỏ ở giữa hình tròn màu xanh cho cân đối và chia đôi hình tròn màu xanh làm hai phần bằng nhau.    
-    HS quan sát.


Hoạt động 3: Thực hành
- Cho HS thực hành theo nhóm
- Theo dõi giúp đỡ
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS.    - Chia nhóm tập gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.
- HS thực hành theo nhóm.
- Lắng nghe
TKNL: Khi tham gia giao thông em cần chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, sử dụng nguyên liệu tiết kiệm.
4.Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS nhắc lại các buớc gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
- Tuyên dương những em gấp, cắt, dán đẹp. 
- Nhận xét tiết học, tinh thần và thái độ học tập của học sinh. 
- Nhắc nhở những em làm chưa đẹp về nhà làm tiếp.  
- Về chuẩn bị tiết sau, chuẩn bị đầy đủ giấy màu để tiết sau thực hành: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (t2)    

- 2 HS nhắc lại các bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
- Lắng nghe.


- Nhận xét.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.
Thể dục
TRÒ CHƠI VÒNG TRÒN VAØ BỎ KHĂN
II.    Mục tiêu:
-Ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác .
-HS biết cách thực hiện trò chơi “Vòng tròn”, “Bỏ khăn”
II. Phương tiện, địa điểm:
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi. 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học    
    - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp điệu.
- Chạy theo vòng tròn, hít thở sâu
2. PhÇn c¬ b¶n    
a) Ôn bài thể dục phát triển chung:
-Lần 1 GV điều khiển cả lớp tập mỗi động tác 2x8 nhịp
-Lần 2 Lớp trưởng điều khiển cả lớp tập
-GV quan sát, sửa cho HS.
-Chia tổ, gọi từng tổ lên tập lại 7 động tác
- GV cùng cả lớp nhận xét, biểu dương.    

-HS tập

-HS tập
b)Trò chơi: Vòng tròn, Bỏ khăn
- GV neâu teân troø chôi.
- GV giaûi thích caùch chôi.
- Toå chöùc cho HS tham gia chôi.    -HS tiến hành trò chơi.
3.Phần kết thúc    
- GV củng cố nội dung bài.    
    - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát..
 -Cúi người thả lỏng cơ thể.
-G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn tập lại 7 động tác đã học.    

----------------------------------------------
SINH HOẠT TẬP THỂ
I.Mục tiêu:
-Báo cáo tình hình công tác tuần 17.
-SHCĐ Chú bộ đội.
-Sinh hoạt quyền trẻ em.
II. Chuẩn bị:
-GV: Bài hát, các câu chuyện về những anh hùng, liệt sĩ.
-HS:Các báo cáo, sổ tay ghi chép
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
Hoạt động của GV    Hoạt động của HS
1.Kiểm điểm công tác tuần 17:

-GV đề nghi các tổ bầu thi đua.

-GV nhận xét. Khen thưởng tổ đạt thành tích tốt trong tuần qua.
2. Chủ điểm Chú bộ đội:
-  GV giới thiệu chủ điểm.
-GV tiếp tục phổ biến nội qui HS và nhiệm vụ của HS, 5 điều Bác Hồ dạy
3. Sinh hoạt Quyền trẻ em: 
Giáo án rời
4. Củng cố, dặn dò:
-Hệ thống nội dung bài học.
-HTL nội qui HS, nhiệm vụ của HS.
-Văn nghệ: hát những bài đã được học.    -Các tổ trưởng báo cáo
-Lớp trưởng tổng kết.
-Lớp trưởng thực hiện bình bầu, chọn tổ xuất sắc.
-HS thảo luận đưa ra phương hướng tuần 18

-Hs lắng nghe
-HS tiếp tục HTL nội qui và nhiệm vụ HS, 5 điều Bác Hồ dạy.
-HS lắng nghe