Tuesday, 20/10/2020 - 21:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020

KHBDTX 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C 

     Số:          /KH-MTC    C  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Mỹ Tú, ngày       tháng 02 năm 2020
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý 
mầm non, phổ thông năm học 2019-2020

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dực thường xuyên;
Căn cứ các Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, giáo viên Phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với mỗi cấp học: Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lýcơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-PGDĐT ngày 30/01/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú về Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020;
Trường Tiểu học Mỹ Tú C ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên năm học 2019 - 2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu của BDTX
1. Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, CBQL; nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, CBQL theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, CBQL của nhà trường. 
    II. Đối tượng bồi dưỡng và đối tượng được miễn bồi dưỡng
1. Đối tượng áp dụng
a) Giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học (sau đây gọi chung là giáo viên).
b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý).
2. Đối tượng được miễn bồi dưỡng
Miễn tham gia chương trình BDTX đối với giáo viên, CBQL đang nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm dài hạn, đang đi học tập trung dài hạn từ 06 tháng trở lên hoặc giáo viên, CBQL từ 59 tuổi trở lên đối với nam, 54 tuổi trở lên đối với nữ. Các trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của Trưởng phòng GDĐT. 
    III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
    1. Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng 1:40tiết/năm học/CBQL/giáo viên.
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020; các văn bản chỉ đạo của ngành về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện đổi mới giáo dục và xây dựng xã hội học tập
    b) Nội dung bồi dưỡng 2: 40 tiết/năm học/CBQL/giáo viên.
    Đối với nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL và giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án, các đơn vị cử CBQL và giáo viên tham gia các chuyên đề bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục tổ chức trong năm học 2019 - 2020.
* Đối với Giáo dục Tiểu học 
- Nội dung bồi dưỡng dành cho CBQL
+ Mã mô đun: QLPT 08 - Quản trị tài chính trong nhà trường (40 tiết)
Những vấn đề chung về quản trị tài chính trong nhà trường; quản trị tài chính nhà trường theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính và huy động các nguồn tài chính hợp pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên
+ Mã mô đun: GVPT 05- Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (40 tiết):
Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
    2. Khối kiến thức tự chọn: 
Nội dung bồi dưỡng 3:40 tiết/năm học/CBQL/giáo viên.
Đối với nội dung bồi dưỡng 3, căn cứ theo nhu cầu của cá nhân, mỗi CBQL và giáo viên lựa chọn các mô đun theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT. Các mô đun được lựa chọn trong năm học 2019-2020 không được trùng với các mô đun mà giáo viên, CBQL đã thực hiện bồi dưỡng trong những năm học trước. 
IV. Phương pháp và loại hình tổ chức BDTX
1. Phương pháp BDTX
CBQL, giáo viên thực hiện BDTX bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường thực hành tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên và cán bộ quản lý, giữa giáo viên với giáo viên và giữa CBQLvới nhau.
2. Loại hình tổ chức BDTX
a) Thứ nhất, bồi dưỡng tập trung: Thực hiện bồi dưỡng tập trung; hướng dẫn giáo viên, CBQL tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX đáp ứng nhu cầu của giáo viên, CBQL trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên, CBQL có cơ hội được trao đổi, chia sẻ, thảo luận về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành.
Thời lượng, số lượng giáo viên, CBQLtham gia học tập bồi dưỡng tập trung được thực hiện theo phân cấp quản lý nhưng phải bảo đảm các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX và các quy định của Quy chế BDTX.
b) Thứ hai, bồi dưỡng từ xa: Thực hiện bồi dưỡng từ xa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, CBQLbảo đảm các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX và các quy định của Quy chế BDTX;
c) Thứ ba, bồi dưỡng bán tập trung: Kết hợp loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung và từ xa đảm bảo hiệu quả và yêu cầu BDTX giáo viên, CBQL.
    V. Tài liệu BDTX
    1. Đối với nội dung bồi dưỡng 1 và 2, tài liệu bồi dưỡng là tài liệu của các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Phòng GDĐT, Sở GDĐT hoặc tài liệu từ mạng internet.
2. Đối với nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên, CBQL sử dụng tài liệu bồi dưỡng do Bộ GDĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng biên soạn hoặc có thể tự khai thác, sử dụng các tài liệu phù hợp khác.
3. Tài liệu BDTX dành cho giáo viên,CBQL được đăng tải trên công thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://moet.gov.vn-Chuyên mục giáo dục và đào tạo – Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
    VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX
1. Đánh giá và xếp loại kết quả BDTX
a) Đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục trẻ em, học sinh; thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương trình BDTX và quy định của Quy chế BDTX.
b) Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.
c) Xếp loại kết quả
- Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, CBQL được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên theo quy định tại Điểm b Khoản 1Mục VI;
- Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, CBQL không đáp ứng được các yêu cầu tại ý thứ nhất, Điểm c Khoản 1 Mục VI.
d) Giáo viên, CBQL được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX thì được cấp chứng chỉ hoàn thành kế hoạch BDTX. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.
2. Hình thức, phương thức đánh giá đánh giá kết quả BDTX
* Xây dựng tiêu chí đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết) tính theo thang điểm 10:
- Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập: “Ban ra đề, Ban chấm điểm trắc nghiệm của nội dung lý thuyết BDTX”. Tổng số thành viên của Ban từ 7 đến 13 người (bao gồm đại diện Ban giám hiệu, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên, đại diện Tổ chuyên môn).
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ra đề, Ban chấm điểm trắc nghiệm:
+ Xây dựng bộ đề trắc nghiệm ít nhất 20 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phù hợp với nội dung đăng ký BDTX hằng năm tại đơn vị (Gợi ý: Phần 1: thuộc lĩnh vực kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ về đường lối, chính sách phát triển giáo dục. Phần 2: thuộc lĩnh vực kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ).
+ Quy định thời gian kiểm tra trắc nghiệm; thực hiện việc chấm điểm trắc nghiệp theo quy định; kiểm tra,  giám sát việc thực hiện ra đề trắc nghiệm lý thuyết theo quy định của nhà trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động BDTX; thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, CBQL tham gia BDTX theo quy định (nếu có).
- Về hình thức: Tổ chức thông qua bài kiểm tra lý thuyết trực tiếp tính theo thang điểm 10
* Tiêu chí đánh giá thông qua bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) tính theo thang điểm 10:
- Việc tổ chức đánh giá theo tình hình thực tế của đơn vị (đánh giá theo tổ chuyên môn hoặc đánh giá theo Quyết định thành lập Ban chuyên môn do Hiệu trưởng ký duyệt).
- Về hình thức
+ Bài thu hoạch trình bày trên khổ giấy A4 kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14; đóng cuốn, trang bìa ghi rõ họ tên, đơn vị, chức vụ/chức danh.
+ Trình bày vấn đề rõ ràng, súc tích.
+ Văn phong phù hợp với văn phong khoa học; không sai sót về chính tả, dùng từ, đặt câu.
- Về nội dung:
Trong từng nội dung bồi dưỡng (nội dung 1,2,3), người viết cần:
+ Nêu được những kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng theo kế hoạch BDTX của cá nhân (4 điểm).
+ Trình bày việc vận dụng (hoặc phương hướng vận dụng) các kiến thức, kỹ năng đã học trong thực tiễn công tác (6 điểm).
+ Cuối mỗi nội dung phải có phần tự nhận xét và đánh giá.
- Thang điểm
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung 1, nội dung 2 và nội dung 3. 
* Lưu ý:
Tổ hoặc ban chuyên môn tổ chức để CBQL, GV trình bày bài thu hoạch trước tổ/ban. Các thành viên trong tổ/ban góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của cá nhân.
- CBQLthuộc tổ chuyên môn nào thì được tham gia đánh giá kết quả BDTX tại tổ chuyên môn đó.
Ở từng nội dung bồi dưỡng CBQL, giáo viên chỉ đạt điểm tối đa khi đáp ứng được yêu cầu về nội dung và hình thức.
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
- Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
+ ĐTB BDTX ( nội dung lý thuyết) = (điểm nội dung 1 (10 điểm)+điểm nội dung 2 (10 điểm)):2
+ ĐTB BDTX (nội dung thực hành) = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3
ĐTB BDTX (lý thuyết + thực hành) = (ĐTB BDTX (nội dung lý thuyết) + ĐTB BDTX (nội dung thực hành)) : 2
- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.
d) Hồ sơ lưu bồi dưỡng thường xuyên 
- Đối với cá nhân: Sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch BDTX; bài thu hoạch; bài tập nghiên cứu; các báo cáo theo từng mô đun...
- Đối với tập thể: Kế hoạch BDTX; sổ theo dõi công tác BDTX; biên bản nhận xét, đánh giá BDTX của CBQL, GV; bảng tổng hợp kết quả BDTX của CBQL, GV.
3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX 
- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả BDTX, tổng hợp, báo cáo kết quả BDTX của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của CBQL, giáo viên về Phòng GDĐT. 
- Phòng GDĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với CBQL và giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
    VII. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng các đơn vị 
- Hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng Kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX.
- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân (Hiệu trưởng) và kế hoạch BDTX của đơn vị; gửi kế hoạch cá nhân và kế hoạch của đơn vị về Phòng thông qua chuyên viên TCCB trước ngày 15/01/2020.
Lưu ý: Kế hoạch của đơn vị phải tổng hợp các mô đun giáo viên đăng ký tự bồi dưỡng. 
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào vào trước ngày 20/5/2020 (theo mẫu số 02 đính kèm) theo phân cấp quản lý và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý,giáo viên tham gia BDTX theo quy định.
2. Trách nhiệm, quyền lợi của giáo viên, cán bộ quản lý
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX theo Quy chế của Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT.
- Được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định trong thời gian thực hiện kế hoạch BDTX.
Đề nghị CB-GV nghiêm túc thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc báo cáo kịp thời về trường để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
-   Phòng TCCB-PGDĐT;
-    Cán bộ-giáo viên;
-    Lưu: VT.    HIỆU TRƯỞNG

                   

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 3
Tháng 10 : 115
Năm 2020 : 1.993