Friday, 28/01/2022 - 12:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 3/2021

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 3/2021

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C

Số:...../ KH-MTC
(Dự thảo)    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

    Mỹ Tú, ngày 02 tháng 03 năm 2021


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2021
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2021

I. Đánh giá hoạt động chuyên môn tháng 02
1. Thực hiện chương trình
- Đang thực hiện hết chương trình tuần 24. (Đa số giáo viên thực hiện đảm bảo đúng chương trình)
- Giáo viên có thực hiện dạy bù chương trình.
2. Công tác dạy và học
- Giảng dạy đúng theo lịch báo giảng hàng tuần theo phân phối chương trình, nghiên cứu nội dung, điều chỉnh giảm tải, có tích hợp các nội dung vào bài soạn.
- Có sử dung ĐDDH khi lên lớp, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng đối với các lớp 2-5, có chú trọng đến công việc nhận xét đánh giá học sinh qua từng tiết dạy. Đánh giá thường xuyên theo TT số 22 (Đối với lớp 2-5). Giảng dạy chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực và đánh giá học sinh theo thông tư số 27 (Đối với học sinh lớp 1).
- Giáo viên có thực hiện phụ đạo học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm học sinh học còn hạn chế về năng lực theo kế hoạch. 
- Giáo viên có nhắc nhỡ học sinh thực hiện đúng đủ vở các môn học, và hoạt động giáo dục theo quy định, thường xuyên nhắc nhỡ học sinh bao bọc vở cẩn thận, uốn nắn chữ viết, chữ sạch đẹp. Kết quả thực hiện VSCĐ của các lớp. Xếp Loại A: 01 lớp; Loại B: 12 lớp; không có lớp xếp loại C.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn
- Đa số Thầy, Cô thực hiện đảm bảo hồ sơ sổ sách theo quy định.
+ Soạn giáo án án đầy đủ, nội dung khá rõ ràng, trình bày hợp lý. 
+ Ghi chép và cập nhật nội dung các loại sổ chính xác kịp thời.
+ Gởi giáo án duyệt hàng tuần đúng qui định.
+ Cập nhật đày đủ kết quả đánh giá HS cuối HKI
- Thực hiện khá tốt kế hoạch dự giờ RKN, thao giảng, đa số GV đảm bảo số tiết dự giờ theo quy định. Cụ thể:
+ Tổng số tiết dạy RKN: 03 tiết. 
+ Tổng số tiết dạy thao giảng: 3 tiết. Cả 2 tiết đều xếp loại Tốt.
+ Tổng số tiết dự RKN: 18 tiết.
+ Tổng số tiết dự thao giảng: 18 tiết
4. Bồi dưỡng chuyên môn
- Khối 2-3 và 4-5 có xây dựng chuyên đề năm học 2020 - 2021.
- Tất cả CBQL và GV tham gia học tập tập huấn, bồi dưỡng thực hiện kế hoạch lớp 5, học kỳ 2 năm học 2020-2021 để về triển khai lại cho tất cả GV tại trường.
5. Công tác kiểm tra
- Tổ chức kiểm tra cuối HKI đúng theo kế hoạch và báo cáo kết quả đúng thời gian.
- Các tổ chuyên môn đã báo cáo tình hình chất lượng học sinh trong tháng. Kết quả số học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm cuối tháng 01 cụ thể:

STT    Môn học    Khối 1    Khối 2    Khối 3    Khối 4    Khối 5
        47/22    65/29    80/45    48/17    49/20
1    Tiếng Việt    5  (10,63%)    2      (3%)    1 (1,25%)    0    0
2    Toán    5  (10,63%)    1    (1,5%)    1 (2,25%)    0    0
3    Khoa học                0    0
4    LS&ĐL                0    0
5    Tiếng Anh            2  (2,5%)    0    0
- Kiểm tra hoạt động sư phạm 1 giáo viên khối 3 Thầy Trần văn Tam. Kết quả xếp loại Tốt.
- Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn tổ 2-3. Kết quả xếp loại Tốt.
6. Một số hạn chế
Số lượng học sinh đọc chậm, viết chậm còn khá cao ở khối 1. 
II. Kế hoạch thực hiện chuyên môn tháng 03/2021
1. Thực hiện chương trình
- Tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình học kỳ II tuần 24 
- Đảm bảo ngày công, giảng dạy đúng chương trình, dạy bù nếu trễ chương trình.
2. Công tác dạy và học
- Nghiêm túc thực hiện tốt công tác giảng dạy có hiệu quả, dạy đúng theo phân phối chương trình, nghiêm túc thực hiện việc tích hợp đủ các nội dung vào bài soạn. 
- Dạy học cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và phát triển phẩm chất, năng lực. (Cần chú ý đến đối tượng HS đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm học sinh chưa hoàn thành, liên hệ với giáo viên buổi 2 để kịp thời giúp đỡ học sinh, có phương án riêng cho đối tượng học sinh có dấu hiệu khuyết tật tham gia cùng học tập)
- Chuẩn bị và nghiên cứu kỹ bài dạy, lựa chọn hình thức dạy học phù hợp dự kiến đồ dùng dạy học, các biện pháp hỗ trợ học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán còn chậm để giúp học sinh học tốt; học đến đâu biết và hiểu đến đó.
- Tiếp tục tăng cường các biện pháp phụ đạo học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm ở các tiết chuyên và buổi học thứ 2. 
- Các tổ khối và giáo viên cần quan tâm việc xây dựng nề nếp, thói quen học tập của học sinh thật nghiêm túc, thường xuyên giảng dạy giáo dục đạo đức kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm trên lớp cũng như hoạt động ngoại khóa. 
- Giáo dục và nhắc nhỡ học sinh phải thực hiện đúng, đủ vở học cho các môn học. Cần chú ý đến việc rèn chữ viết cho học sinh, thực hiện bảo quản tập sách cẩn thận.
- Nhắc nhỡ học sinh học bài và chuẩn bị bài khi ở nhà.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo quản cơ sở vật chất của trường, lớp, chăm sóc cây xanh, giữ vệ sinh môi trường chung.
- Nhắc nhỡ HS sinh đi học đều.
- Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn
- Thực hiện đảm bảo hồ sơ sổ sách đúng theo quy chế chuyên môn.    
- Lên lớp phải có giáo án, phương tiện và đồ dùng dạy học.
- Tổ khối tổ chức họp tổ 2 tuần/lần cần nghiêm túc thực hiện thời gian họp nội dung họp, có phân công công việc cụ thể cho thành viên trong tổ. (Xây dựng kế hoạch thời gian họp tổ hợp lý và thể hiện rõ trong kế hoạch tháng)
- Tổ trưởng và tổ phó tổ chuyên môn duyệt hồ sơ giáo viên hàng tuần, cuối tháng duyệt tất cả hồ sơ của giáo viên trong tổ.
- Ngày 25/03/2021 tất cả GV gởi hồ sơ cho Phó hiệu trưởng duyệt.      
4. Bồi dưỡng chuyên môn
- Các tổ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và thao giảng xếp loại tiết dạy. Giáo viên tham gia dự giờ đồng nghiệp đảm bảo đủ số tiết quy định hàng tháng đối với tổ trưởng và giáo viên.
- Các tổ chuyên môn hoàn chỉnh kế hoạch chuyên đề, tổ chức các dạy thể nghiệm chuyên đề. (Tổ 2-3 và 4-5 báo cáo thời gian cụ thể mở chuyên đề cấp trường.
- Tổ chức mở chuyên đề khối 3.
- Tổ chức các tiết thao giảng trong khối.
- Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021 và gởi đúng thời gian qui định. 
5. Công tác kiểm tra
- Kiểm tra việc thực hiện VSMT ở các lớp.
- Kiểm tra học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm khối 1.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II đối với 2 môn Tiếng Việt và Toán khối 4, 5 theo kế hoạch.
6. Thực hiện phong trào
6.1 Giáo viên:
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, và phong trào trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn ngăn nắp. 
- Viết báo cáo SKKN và đơn đề nghị công nhận SKKN đối với CB-GV-NV đăng ký danh hiệu thi đua cấp huyện, tỉnh năm học 2020-2021 (theo kế hoạch thời gian của PGD).    
    - Giáo viên dự thi GV dạy giỏi cấp tỉnh chuẩn bị tốt tiết dạy để tham gia Hội thi. 
6.2. Học sinh:
- Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho 04 học sinh đã đạt giải Nhất và Nhì Hội thi cấp huyện để chuẩn bị tham gia Hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh (Theo kế hoạch thời gian của tỉnh).
 - Nộp sản phẩm tham gia cuộc thi STTTNNĐ năm 2021. Thời gian trước ngày 20/3/2021.
7. Báo cáo
- Ngày 25/03/2021. Các tổ báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn tháng 03 về PHT.
- Nhập và gởi báo cáo chất lượng giáo dục giữa học kỳ II theo file mẫu của trường gởi. Thời gian trước ngày 06/4/2021.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn tháng 3 năm 2021. Các tổ trưởng và giáo viên nghiên cứu và thực hiện./.                                  
                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                         Huỳnh Thanh Cường
 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 32
Tháng 01 : 999
Năm 2022 : 999