Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C
Thời khóa biểu
Ngày đăng: 23-02-2023
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 1A1   GVCN: LÊ VĂN CƯỜNG ( 17 tiết)  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC-HĐTN Giáo dục thể chất Tiếng Việt  Tiếng việt ( Thực hành) Tiếng Việt                  (Ôn tập)
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Mĩ thuật Đạo đức Tiếng Việt Toán Tiếng Việt                  (Ôn tập)
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt                     (Kể chuyện) Hoạt động trải nghiệm Toán
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Thực hành Toán SHL-HĐTN
BUỔI CHIỀU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20 Giáo dục thể chất Tự nhiên và xã hội Thực hành Tiếng Việt Tiếng Việt  
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00 Tự nhiên và xã hội Thực hành Toán Thực hành Tiếng Việt Tiếng Việt  
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55 Thực hành Tiếng Việt Âm nhạc Thực hành Toán    
Phụ chú:          
  - Thầy Nguyễn Văn Tiên dạy các tiết: Thực hành Tiếng Việt, thực hành Toán, Hoạt động trải nghiệm, TN-XH và Đạo đức  
  - Thầy Danh Thanh Xuân dạy tiết Giáo dục thể chất.      
             
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 1A2   GVCN: HÀ KIM ĐỊNH ( 20 tiết)  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC-HĐTN Tự nhiên và xã hội Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt                  (Ôn tập)
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Tiếng Việt Giáo dục thể chất Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt                  (Ôn tập)
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Tiếng Việt Thực hành Tiếng Việt Toán Toán Toán
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Mĩ thuật Thực hành Tiếng Việt Hoạt động trải nghiệm Tiếng Việt                  (Thực hành) SHL-HĐTN
BUỔI CHIỀU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20 Tự nhiên và xã hội Tiếng Việt Tiếng Việt                       (Kể chuyện) Thực hành Tiếng Việt  
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00 Giáo dục thể chất Tiếng Việt Thực hành Tiếng Việt Thực hành Toán  
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55 Âm nhạc Đạo đức   Thực hành Toán  
Phụ chú:          
  - Thầy Nguyễn Văn Tiên dạy các tiết: Thực hành Tiếng Việt, thực hành Toán, TN-XH.    
  - Thầy Danh Thanh Xuân dạy tiết Giáo dục thể chất.      
             
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 2A1   GVCN: HUỲNH TỪ THANH ( 17 tiết)  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC-HĐTN Tiếng Việt Đạo đức Hoạt động trải nghiệm Tiếng Việt
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Tiếng Việt Thực hành Tiếng Việt Toán Tiếng Việt SHL-HĐTN
             
BUỔI CHIỀU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20 Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Phụ đạo+Luyện chữ đẹp Thực hành Tiếng Việt  
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00 Giáo dục thể chất Âm nhạc Phụ đạo+Luyện chữ đẹp Thực hành Toán  
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55   Mĩ Thuật   Giáo dục thể chất  
Phụ chú:          
  - Cô Lê Thị Phương Xuyến dạy 2 tiết TN-XH  và Đạo đức      
  - Thầy Huỳnh Thanh Cường dạy tiết thực hành Tiếng Việt, thực hành Toán, đạo đức, HĐTN sáng thứ 3, Sáng thứ 4 và sáng- chiều thứ 5.
  - Chiều thứ tư ( Hiệu trưởng phụ đạo học sinh 2 tiết) GVCN chỉ luyện viết cho học sinh không dạy  
             
             
             
             
             
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 2A2   GVCN: TRẦN ÚT PHƯỢNG ( 19 tiết)  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC-HĐTN Tiếng Việt Toán Tự nhiên và xã hội Tiếng Việt
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Toán Tiếng Việt Thực hành Tiếng Việt Hoạt động trải nghiệm Tiếng Việt
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Tiếng Việt Thực hành Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Toán
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Thực hành Tiếng Việt SHL-HĐTN
             
BUỔI CHIỀU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20 Đạo đức Thực hành Toán Thực hành Tiếng Việt Tiếng Việt  
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00 Tự nhiên và xã hội Mĩ Thuật Thực hành Toán Tiếng Việt  
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55 Thực hành Toán Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Toán  
Phụ chú:          
  - Cô Lê Thị Phương Xuyến dạy 2 tiết TN-XH .        
  - Thầy Huỳnh Thanh Cường dạy tiết thực hành Tiếng Việt, thực hành Toán và đạo đức thứ 3,4,5.    
             
             
             
             
             
             
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 3A1   GVCN: TRẦN VĂN TAM ( 20 tiết  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC-HĐTN Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt  Tiếng Việt
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Thực hành Tiếng Việt
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Giáo dục thể chất Toán
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Tiếng Việt Đạo đức Toán Tự nhiên và xã hội SHL-HĐTN
             
BUỔI CHIỀU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20 Giáo dục thể chất Mĩ Thuật Tự nhiên và xã hội Âm nhạc  
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00 Tiếng Anh Tin học Hoạt động trải nghiệm Công nghệ  
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55 Tiếng Anh Sinh hoạt sao      
  Phụ chú:          
             
             
             
             
             
             
             
             
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 3A2   GVCN: ĐẶNG THUỴ BÌNH ( 20 tiết)  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC-HĐTN Tiếng Việt Mĩ Thuật Tiếng Việt Tiếng Việt
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Toán Tiếng Việt Giáo dục thể chất Toán Tự nhiên và xã hội
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Công nghệ Toán
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Tiếng Việt Đạo đức Toán Giáo dục thể chất SHL-HĐTN
             
BUỔI CHIỀU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20 Tiếng Anh Tiếng Anh Tự nhiên và xã hội Thực hành Tiếng Việt  
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00 Tin học Tiếng Anh Hoạt động trải nghiệm Âm nhạc  
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55 Sinh hoạt sao Tiếng Anh       
Phụ chú:          
             
             
             
             
             
             
             
             
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 4A1   GVCN: HỒ VĂN HÙNG ( 19 tiết)  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC Luyện từ và câu Tập đọc Thể dục Tập làm văn
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Tập đọc Chính tả Tập làm văn Luyện từ và câu Toán
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Mĩ thuật Toán Đạo đức Khoa học Kĩ thuật
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Toán Sinh hoạt đội Toán Toán Sinh hoạt lớp
             
BUỔI CHIỀU
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20 Tin học Kể chuyện Thể dục    
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00 Lịch sử Khoa học Âm nhạc    
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55 Địa lí        
Phụ chú:          
  - Thầy Nguyễn Văn Cu dạy2 tiết Lịch sử , Địa lí         
  - Thầy Phạm Chí Ngoan dạy tiết Tin học        
             
             
             
             
             
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 4A2   GVCN: NGUYỄN VĂN XANH  ( 17 tiết)  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC Luyện từ và câu Tập đọc Luyện từ và câu Tập làm văn
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Tập đọc Kể chuyện Mĩ thuật Thể dục Toán
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Chính tả Tin hoc Tập làm văn Kĩ thuật Đạo đức
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Toán Toán Toán Toán Sinh hoạt lớp
             
BUỔI CHIỀU
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20   Khoa học Sinh hoạt đội Địa lí  
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00   Lịch sử Thể dục Khoa học  
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55     Âm nhạc    
Phụ chú:          
  - Thầy Nguyễn Văn Cu dạy 4 tiết Khoa học, Lịch sử, Địa lí.      
  - Thầy Phạm Chí Ngoan dạy tiết Tin học.        
             
             
             
             
             
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 5A1   GVCN: LÊ THANH BÌNH ( 19 tiết)  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC Tập đọc Tập làm văn Lịch sử Tập làm văn
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Tập đọc Khoa học Toán Địa lí Âm nhạc
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Chính tả Luyện từ và câu Mĩ thuật Luyện từ và câu Toán
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Toán Toán Thể dục Toán Sinh hoạt lớp
             
BUỔI CHIỀU
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20 Khoa học   Tin học Kỹ thuật  
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00 Kể chuyện   Sinh hoạt đội Thể dục  
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55       Đạo đức  
Phụ chú:          
  - Thầy Phạm Chí Ngoan dạy tiết Tin học .        
             
             
             
             
             
             
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ TÚ THỜI KHÓA BIỂU  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
LỚP: 5A2   GVCN: NGUYỄN TUẤN HIỆP ( 19 tiết)  
             
BUỔI SÁNG
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  7 giờ 15 - 7 giờ 30 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 7 giờ 30 - 8 giờ 05 SHDC Tập đọc Tập làm văn Khoa học Luyện từ và câu
2 8 giờ 10 - 8 giờ 45 Tập đọc Toán Toán Toán Toán
    Ra chơi (20 phút)
3 9 giờ 05 - 9 giờ 40 Chính tả Lịch sử Thể dục Luyện từ và câu Âm nhạc
4 9 giờ 45 - 10 giờ 20 Khoa học Địa lí Mĩ thuật Tập làm văn Sinh hoạt lớp
             
BUỔI CHIỀU
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  13 giờ 30 - 13 giờ 45 Vệ sinh và truy bài đầu giờ (15 phút)
1 13 giờ 45 - 14 giờ 20 Toán Tin học Kĩ thuật    
2 14 giờ 25 - 15 giờ 00 Kể chuyện Thể dục Đạo đức    
    Ra chơi (20 phút)
3 15 giờ 20 - 15 giờ 55     Sinh hoạt đội    
Phụ chú:          
  - Thầy Nguyễn Văn Cu dạy 2 tiết Lịch sử và Địa lí        
  - Thầy Phạm Chí Ngoan dạy tiết Tin học.        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Kỹ năng sống
Kiến thức phổ thông
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 168
  • Trong tháng: 1739
  • Trong năm: 7619
  • Tất cả: 18291