Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C
Thời khóa biểu giáo viên dạy chuyên 22-23
Ngày đăng: 23-02-2023

Kỹ năng sống
Kiến thức phổ thông
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 119
  • Trong tháng: 1690
  • Trong năm: 7570
  • Tất cả: 18242

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU    
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN TIÊN (Buổi 2) 17 tiết  
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG          
 
 
CHIỀU TN-XH 1A2 1 13h45 - 14h20 1
TN-XH 1A1 2 14h25 - 15h00 2
TH Tiếng Việt 1A1 3 15h20 - 15h55 3
THỨ BA SÁNG TN-HX 1A2 1 07h30 - 08h05 4
Đạo đức 1A1 2 08h10 - 08h40 5
TH Tiếng Việt 1A2 3 08h45 - 09h20 6
TH Tiếng Việt 1A2 4 09h45 - 10h20 7
CHIỀU TN-XH 1A1 1 13h45 - 14h20 8
TH Toán 1A1 2 14h25 - 15h00 9
         
THỨ TƯ SÁNG          
CHIỀU TH Tiếng Việt 1A1 1 13h45 - 14h20 10
TH Tiếng Việt 1A1 2 14h25 - 15h00 11
TH Toán 1A1 3 15h20 - 15h55 12
THỨ NĂM SÁNG          
HĐTN 1A1 3 09h05 - 09h40 13
TH Toán 1A1 4 09h45 - 10h20 14
CHIỀU TH Tiếng Việt 1A2 1 13h45 - 14h20 15
TH Toán 1A2 2 14h25 - 15h00 16
TH Toán 1A2 3 15h20 - 15h55 17
THỨ SÁU  SÁNG          
 
CHIỀU          
 
 
             
             
             
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU    
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ PHƯƠNG XUYẾN (Âm nhạc)  
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG          
 
CHIỀU TN-XH 2A1 1 13h45 - 14h20 1
TN-XH 2A2 2 14h25 - 15h00 2
Âm nhạc 1A2 3 15h20 - 15h55 3
THỨ BA SÁNG          
 
 
CHIỀU TN-XH 2A1 1 13h45 - 14h20 4
Âm nhạc 2A1 2 14h25 - 15h00 5
Âm nhạc 1A1 3 15h20 - 15h55 6
THỨ TƯ SÁNG          
 
 
CHIỀU          
Âm nhạc 4A1 2 14h25 - 15h00 7
Âm nhạc 4A2 3 15h20 - 15h55 8
THỨ NĂM SÁNG TN-XH 2A2 1 07h30 - 08h05 9
         
Âm nhạc 2A2 3 09h05 - 09h40 10
         
CHIỀU Âm nhạc 3A1 1 13h45 - 14h20 11
Âm nhạc 3A2 2 14h25 - 15h00 12
         
THỨ SÁU  SÁNG          
         
Âm nhạc 5A1 2 09h05 - 09h40 13
Âm nhạc 5A2 3 09h45 - 10h20 14
CHIỀU          
 
 
             
             
             
             
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU  
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ CHÚC LY (Mĩ thuật)
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG Mĩ thuật 1A1 2 08h10 - 08h45 1
Mĩ thuật 4A1 3 09h05 - 09h40 2
Mĩ thuật 1A2 4 09h45 - 10h20 3
CHIỀU Mĩ thuật 3A2 2 MỸ AN 4
Mĩ thuật 3A1 3 5
THỨ BA SÁNG Mĩ thuật 1A2 3 MỸ AN 6
Mĩ thuật 4A1 4 7
Mĩ thuật 4A2 5 8
CHIỀU Mĩ thuật 3A1 1 13h45 - 14h20 9
Mĩ thuật 2A2 2 14h25 - 15h00 10
Mĩ thuật 2A1 3 15h20 - 15h55 11
THỨ TƯ SÁNG Mĩ thuật  3A2 1 07h30 - 08h05 12
Mĩ thuật  4A2 2 08h10 - 08h45 13
Mĩ thuật  5A1 3 09h05 - 09h40 14
Mĩ thuật  5A2 4 09h45 - 10h20 15
CHIỀU          
 
THỨ NĂM SÁNG Mĩ thuật  5A2 1 MỸ AN 16
Mĩ thuật  2A1 3 17
Mĩ thuật  5A1 4 18
Mĩ thuật  5A3 5 19
CHIỀU Mĩ thuật  1A1 2 MỸ AN 20
Mĩ thuật  2A2 3 21
THỨ SÁU  SÁNG          
 
CHIỀU          
 
             
             
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU    
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
GIÁO VIÊN: PHẠM QUỐC KHÁNH (Thể dục)  
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG          
 
CHIỀU Giáo dục thể chất 3A1 1 13h45 - 14h20 1
Giáo dục thể chất 2A1 3 15h20 - 15h55 2
THỨ BA SÁNG          
 
CHIỀU Giáo dục thể chất 3A2 1 13h45 - 14h20 3
Thể dục 5A2 2 14h25 - 15h00 4
Giáo dục thể chất 2A2 3 15h20 - 15h55 5
THỨ TƯ SÁNG Thể dục 5A2 3 09h05 - 09h40 6
Thể dục 5A1 4 09h45 - 10h20 7
CHIỀU Thể dục 4A1 1 13h45 - 14h20 8
Thể dục 4A2 2 14h25 - 15h00 9
Giáo dục thể chất 2A2 3 15h20 - 15h55 10
THỨ NĂM SÁNG Thể dục 4A1 1 07h30 - 08h05 11
Thể dục 4A2 2 08h10 - 08h45 12
Giáo dục thể chất 3A1 3 09h05 - 09h40 13
Giáo dục thể chất 3A2 4 09h45 - 10h20 14
CHIỀU Thể dục 5A1 2 14h25 - 15h00 15
Giáo dục thể chất 2A1 3 15h20 - 15h55 16
THỨ SÁU  SÁNG          
 
CHIỀU          
 
             
             
             
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU    
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
GIÁO VIÊN: THẠCH THỊ PHO LA (Tiếng Anh)  
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG          
 
CHIỀU Tiếng Anh 3A2 1 13h45 - 14h20 1
Tiếng Anh 3A1 2 14h25 - 15h00 2
Tiếng Anh 3A1 3 15h20 - 15h55 3
THỨ BA SÁNG          
 
 
 
CHIỀU Tiếng Anh 3A2 1 14h25 - 15h00 4
Tiếng Anh 3A2 2 15h 5 - 15h 40  
Tiếng Anh 3A2 3 15h20 - 15h55 5
THỨ TƯ SÁNG Tiếng Anh 3A1 1 07h30 - 08h05 6
Tiếng Anh 3A1 2 08h10 - 08h45 7
Tiếng Anh 3A2 3 08h50 - 09h25 8
CHIỀU          
 
THỨ NĂM SÁNG          
 
CHIỀU          
 
 
THỨ SÁU  SÁNG          
 
 
CHIỀU          
 
 
             
             
             
             
             
             
             
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU    
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN CU (Buổi 2)  
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG          
 
CHIỀU Lịch sử 4A1 2 14h25 - 15h00 1
Địa lí 4A1 3 15h20 - 15h55 2
THỨ BA SÁNG          
Lịch sử 5A2 3 09h05 - 09h40 3
Địa lí 5A2 4 09h45 - 10h20 4
CHIỀU Khoa học   4A2 1 13h45 - 14h20 5
Lịch sử 4A2 2 14h25 - 15h00 6
THỨ TƯ SÁNG          
         
CHIỀU          
         
  SÁNG Lịch sử 5A1 1 7h30 - 8h 05 7
THỨ NĂM Địa lý 5A1 2 8h10 - 8h 45 8
  CHIỀU Địa lí 4A2 1 13h45 - 14h20 9
  Khoa học 4A2 2 14h25 - 15h00 10
THỨ SÁU  SÁNG          
CHIỀU          
 
             
             
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU    
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
GIÁO VIÊN: DANH THANH XUÂN  
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG SHDC 1-5 1 07h30 - 08h05 1
CHIỀU Giáo dục thể chất 1A1 1 13h45 - 14h20 2
Giáo dục thể chất 1A2 2 14h25 - 15h00 3
Sinh hoạt sao 3A2 3 15h20 - 15h55 4
THỨ BA SÁNG Giáo dục thể chất 1A1 1 07h30 - 08h05 5
Giáo dục thể chất 1A2 2 8 h 10 - 8 h 40  6
Sinh hoạt đội 4A1 4 9h45 - 10h20 7
CHIỀU          
         
Sinh hoạt sao 3A1 3 15h20 - 15h55 8
THỨ TƯ SÁNG          
CHIỀU Sinh hoạt đội 4A2 1 13h45 - 14h20 9
Sinh hoạt đội 5A1 2 14h25 - 15h00 10
Sinh hoạt đội 5A2 3 15h20 - 15h55 11
THỨ NĂM SÁNG          
CHIỀU          
THỨ SÁU SÁNG          
CHIỀU          
 
 
             
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU    
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
GIÁO VIÊN: PHẠM CHÍ NGOAN  
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG          
 
CHIỀU Tin học 4A1 1 13h45 - 14h20 1
Tin học 3A2 2 14h25 - 15h00 2
THỨ BA SÁNG Trực phòng thư viện   1+2    
Tin học 4A2 3 9h05 - 9 h40 3
CHIỀU Tin học 5A2 1 13h45 - 14h20 4
Tin học 3A1 2 14h25 - 15h00 5
THỨ TƯ SÁNG          
CHIỀU Tin học 5A1 1 13h45 - 14h20 6
Trực phòng thư viện   2+3    
         
THỨ NĂM SÁNG Trực phòng thư viện   1+2+3+4    
CHIỀU Trực phòng thư viện   1+2+3    
THỨ SÁU SÁNG          
           
 
 
             
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU    
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/11/2022)  
GIÁO VIÊN: HUỲNH THANH CƯỜNG  
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG          
 
CHIỀU          
 
THỨ BA SÁNG Thực hành Tiếng Việt 2A2 3 09h05 - 09h40 1
Thực hành Tiếng Việt 2A1 4 09h45 - 10h20 2
CHIỀU Thực hành Toán 2A2 1 13h45 - 14h20 3
THỨ TƯ SÁNG Đạo đức  2A1 1 7 h 30 - 8h05 4
Thực hành Tiếng Việt 2A2 2 8 h 25 - 9 h 00 5
CHIỀU Thực hành Tiếng Việt 2A2 1 13h45 - 14h20 6
Thực hành Toán 2A2 2 14h25 - 15h00 7
         
THỨ NĂM SÁNG Hoạt động trải nghiệm 2A1 1 7 h 30 - 8 h 05 8
Hoạt động trải nghiệm 2A2 2 8 h10 - 08h40 9
Thực hành Tiếng Việt 2A2 4 09h45 - 10h20 10
CHIỀU Thực hành Tiếng Việt 2A1 1 13h45 - 14h20 11
Thực hành Toán 2A1 2 14h25 - 15h00 12
THỨ SÁU SÁNG          
         
           
 
 
             
             
             
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ        
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C          
THỜI KHÓA BIỂU    
NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 05/12/2022)  
HIỆU TRƯỞNG: LÊ LONG ĐẢNH  
THỨ BUỔI DẠY MÔN LỚP TIẾT THỜI GIAN  
THỨ HAI SÁNG          
 
CHIỀU          
 
THỨ BA SÁNG          
         
CHIỀU          
THỨ TƯ SÁNG          
         
CHIỀU Thực hành Tiếng Việt 2A1 1 13h45 - 14h20  
Thực hành Toán 2A1 2 14h25 - 15h00